PROJEKTOWANIE

I

Sieci sanitarne

I

ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE

I

PROJEKTOWANIE

I

KONSTRUKCJE STALOWE

I

OBRÓBKA CNC

PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się kompleksowym opracowaniem dokumentacji projektowej i projektowo-kosztorysowej w zakresie branży sanitarnej dla obiektów przemysłowych. Wykonujemy projekty techniczne, budowlane, wykonawcze branży sanitarnej w następujących specjalnościach.
PROJEKTOWANIE:

  • projektowanie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
    • wykonywanie projektów -odprowadzenia wód deszczowych z terenu całej inwestycji,
    • wykonywanie projektów układów oczyszczania ścieków z dróg i parkingów (separatory ropopochodne, osadniki piasku),
    • wykonywanie bilansów oraz analiz sposobów zagospodarowania wód deszczowych zgodnych z lokalnymi warunkami technicznymi,
    • wykonywanie projektów układów retencji, pompownie, regulatory przepływu, zbiorniki rozsączające i odparowujące ścieków deszczowych,
    • wykonywanie projektów odprowadzenia ścieków bytowych i technologicznych,
    • wykonywanie projektów przepompowni ścieków oraz układów separacji tłuszczów,
    • wykonywanie bilansów zapotrzebowania na wodę oraz układy pomiaru zużycia wody.
  • projektowanie sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia,
  • projektowanie stacji gazowych, pomiarowych, redukcyjnych i redukcyjno-pomiarowych,
  • projektowanie sieci drenażowych,
  • projektowanie sieci przeciwpożarowych:
   -wykonywanie projektów sieci wodociągowych dla potrzeb zewnętrznego gaszenia obiektów uzbrojone w hydranty pożarowe,
  • projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
USŁUGI W ZAKRESIE REALIZACJI I NADZORU NAD INWESTYCJAMI:

 • wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym projektów budowlanych, wykonawczych, powykonawczych,
 • uzyskanie map do celów projektowych,
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do mediów,
 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawne w zakresie urządzeń wodnych i wprowadzania wód oraz ścieków do środowiska,
 • uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego,
 • uzyskanie zgody zarządcy drogi na umiejscowienie przyłącza i/lub sieci w pasie drogowym,
 • uzgodnienia umiejscowienia projektowanych mediów na naradzie koordynacyjnej – ZUD,
 • doradztwo techniczne.