Roboty ziemne

I

Sieci sanitarne

I

roboty ziemne i drogowe

I

PROJEKTOWANIE

I

KONSTRUKCJE STALOWE

I

OBRÓBKA CNC

Roboty ziemne i drogowe

Wykonujemy szeroki wachlarz robót ziemnych w zakresie realizacji przemysłowych obiektów budowlanych. Realizujemy również roboty drogowe związane z wykonaniem zagospodarowania terenu w otoczeniu budynku tj. drogi, place, parkingi.
ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE:

  • usuwanie ziemi roślinnej i darni,
  • odprowadzanie wód opadowych,
  • czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych.
ROBOTY ZIEMNE PODSTAWOWE:

  • wykonanie makroniwelacji terenu z zastosowaniem systemów sterowania maszyn 3D,
  • wykonywanie stabilizacji gruntu rodzimego,
  • wykonywanie wykopów: szerokoprzestrzennych pod obiekty budowlane, wąskoprzestrzennych pod rowy i położenie sieci, liniowych pod drogi,
  • budowanie nasypów oraz skarp,
  • wykonywanie zasypki i podsypki z zagęszczeniem skarp i podłoży.
ROBOTY ZIEMNE WYKOŃCZENIOWE:

  • profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp,
  • niwelacja oraz ostateczne kształtowanie terenu,
  • wykonywanie wykopów pod stopy fundamentowe i ławy.
USŁUGI BRUKARSKIE I OKOŁOBUDOWLANE:

  • wykonanie robót brukarskich,
  • wykonanie podbudowy dróg, parkingów, hal, placów manewrowych itp. z użyciem materiałów takich jak kruszywa naturalne, kruszywa łamane, betony, stabilizacje,
  • roboty wyburzeniowo-rozbiórkowe.